Efnahagsyfirlit eftir deildum, öll fyrirtæki í safni 2002 og 2003

 • Dimensions

  • Liður
   • Fjöldi fyrirtækja
   • 1. Veltufjármunir
   • 1.1 Sjóður og bankainnistæður
   • 1.2 Viðskiptakröfur og víxlar
   • 1.3 Birgðir
   • 1.4 Aðrir veltufjármunir
   • 2. Fastafjármunir
   • 2.1 Áhættufjárm. og langtímakröfur
   • 2.2 Varanlegir rekstrarfjármunir
   • 2.3 Aðrar eignir
   • 3. Eignir = Skuldir + Eigið fé
   • 4. Skuldir
   • 4.1 Skammtímaskuldir
   • 4.2 Langtímaskuldir
   • 5. Eigið fé
   • 5.1 Hlutafé
   • 5.2 Annað eigið fé
   • 6. Veltufjárhlutfall
   • 7. Eiginfjárhlutfall, %
  • Atvinnugrein
   • 51 Umboðs- og heildverslun með annað en bíla og vélhjól
   • 01 Landbúnaður og dýraveiðar
   • 05 Fiskeldi
   • 05 Fiskveiðar án fiskeldis
   • 14 Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu
   • 15 Fiskiðnaður
   • 15 Matvæla og drykkjarvöruiðnaður án fiskiðnaðar
   • 17 Textíliðnaður
   • 18 Fataiðnaður; sútun og litun loðskinna
   • 19 Leðuriðnaður
   • 20 Trjáiðnaður
   • 21 Pappírsiðnaður
   • 22 Útgáfustarfsemi og prentiðnaður
   • 24 Efnaiðnaður
   • 25 Gúmmí- og plastvöruframleiðsla
   • 26 Gler-, leir-, og steinefnaiðnaður
   • 27 Framleiðsla málma
   • 28 Málmsmíði og viðgerðir
   • 29 Vélsmíði og vélaviðgerðir
   • 30-31 Framleiðsla og viðgerðir rafmagnstækja ót.a.
   • 32 Framleiðsla og viðgerðir fjarskiptabúnaðar og -tækja
   • 33 Framleiðsla og viðhald á lækningatækjum, mæli- og rannsóknartækjum, úrum o.fl.
   • 34 Framleiðsla vélknúinna ökutækja annarra en vélhjóla
   • 35 Framleiðsla annarra farartækja
   • 36 Húsgagnaiðnaður og annar ótalinn iðnaður
   • 37 Endurvinnsla
   • 40 Rafmagns-, gas- og hitaveitur
   • 41 Vatnsveitur
   • 45 Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð
   • 50 Sala, viðhald og viðgerðir á bílum o.fl.; bensínstöðvar
   • 52 Smásala á öðru en bílum og vélhjólum; viðgerðir á hlutum til einka- og heimilisnota
   • 55 Hótel- og veitingahúsarekstur
   • 60 Samgöngur á landi
   • 61 Samgöngur á sjó og vatnaleiðum
   • 62 Flugsamgöngur
   • 63 Flutningaþjónusta, starfsemi ferðaskrifstofa og flutningamiðlun
   • 64 Póstur og sími
   • 65 Fjármálaþjónusta, ekki vátryggingar og lífeyrissjóðir
   • 66 Starfsemi vátryggingafélaga og lífeyrissjóða, þó ekki almannatryggingar
   • 70 Sala og rekstur fasteigna
   • 71 Leiga á vélum- og tækjum án stjórnanda og leiga á hlutum til einka- og heimilisnota
   • 72 Tölvur og tölvuþjónusta
   • 73 Rannsóknir og þróunarstarf
   • 74 Önnur viðskipti og sérhæfð þjónusta
   • 80 Fræðslustarfsemi
   • 85 Heilbrigðis- og félagsþjónusta
   • 90 Skólpveitur, sorphreinsun, hreinsunardeildir o.þ.h.
   • 91 Starfsemi annarra ótalinna félaga og samtaka
   • 92 Tómstunda-, menningar- og íþróttastarfsemi
   • 93 Önnur persónuleg þjónustustarfsemi
   • 98 Ýmsar atvinnugreinar ót.a.